Şedinţa Consiliului de conducere – decembrie 2007

În ziua de 13 decembrie 2007, a avut loc la sediul ABR şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al Asociaţiei, cu următoarea ordine de zi:

1. Cheltuieli efectuate la Conferinţa Naţională – informare prezentată de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
2. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2007 – informare prezentată de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
3. Situaţia înscrierilor în ABR – informare prezentată de dl. Robert Coravu, secretar general
4. Informare privind Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – dl. Robert Coravu, secretar general
5. Stabilirea calendarului întrunirilor diviziunilor ABR pentru anul 2008
6. Aprobarea Codului deontologic al bibliotecarilor din România
7. Diverse

La şedinţă au participat 16 din cei 17 membri ai Consiliului de conducere şi, în calitate de invitat, dl. prof. Ion Stoica, directorul de onoare al ABR. A absentat nemotivat d-na Florentina Jagâte (Biblioteca Judeţeană Vrancea).

1.
D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia cheltuielilor efectuate de ABR cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Braşov. Datorită gratuităţilor de cazare obţinute de organizatori – Universitatea “Transilvania” din Braşov – şi a sponsorizărilor oferite de firmele ROMDIDAC şi INFORMA MANAGEMENT, din totalul de 19931, 47 lei cheltuiţi pentru organizarea conferinţei, contribuţia din bugetul ABR a fost doar de aproximativ 5000 lei.

2.
D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia achitării cotizaţiilor. S-a făcut apel la membrii Consiliului care răspund de coordonarea judeţelor în care se înregistrează restanţe să ia legătura cu preşedinţii de filiale, pentru reglementarea situaţiei.

3.
Dl. Robert Coravu a prezentat situaţia înscrierilor în ABR la data de 13 decembrie 2007:
– total membri: 2210, din care

  • diviziunea Biblioteci şcolare: 915
  • diviziunea Biblioteci universitare: 799
  • diviziunea Biblioteci publice: 290
  • diviziunea Biblioteci naţionale: 159
  • diviziunea Biblioteci specializate: 47

4.
– Abonamentul pe anul 2008 la Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării va costa 50 de lei.
– În anul 2007, revista a fost subvenţionată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică cu suma de 2300 lei.
– Consiliul de conducere a aprobat propunerea de alocare, începând din anul 2008, a unui buget mărit pentru editarea revistei, care să includă cheltuielile de tehnoredactare şi de traducere a articolelor, în vederea publicării unei ediţii paralele în limba engleză.
– Tematica numerelor pentru anul 2008 va fi stabilită în luna ianuarie, la proxima şedinţă a Colegiului de redacţie al revistei. D-na Corina Apostoleanu a propus ca primul număr să fie dedicat bibliotecilor publice, iar d-na Gabriela Dumitrescu a propus ca numărul 4 să abordeze evenimentul împlinirii a 500 de ani de tipar românesc.

5.
Preşedintele ABR, dl. Mircea Regneală, a subliniat necesitatea organizării unor întruniri ale diviziunilor asociaţiei, în care să fie identificate şi abordate principalele probleme specifice care trebuie să stea în atenţia ABR în anul 2008. Preşedinţii diviziunilor urmează să comunice secretariatului ABR, în cursul săptămânii viitoare, tematica şi datele de desfăşurare ale acestor reuniuni.

6.
Membrii Consiliului au luat în discuţie trei variante ale Codului deontologic al bibliotecarului din România: cea iniţială, elaborată de d-na Mihaela Zecheru, varianta prezentată la Conferinţa Naţională şi ultima variantă, elaborată de un colectiv alcătuit din Mihaela Zecheru, Mihaela Dragu şi Robert Coravu. Membrii Consiliului au optat pentru ultima variantă, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să transmită secretariatului ABR eventuale propuneri de modificare. La începutul lunii ianuarie, forma finală a Codului deontologic va fi adusă la cunoştinţa comunităţii bibliotecare din România prin toate formele de comunicare avute la dispoziţie, Codul urmând a fi tradus şi în limbile franceză şi engleză.

7.
– Dl. Robert Coravu a adus la cunoştinţa participanţilor faptul că d-na Florentina Jagâte (Biblioteca Judeţeană Vrancea) s-a retras din Consiliul de conducere al ABR. Luând în considerare prevederile art. 27, alin. 2, lit. e) din Statutul ABR şi numărul actual al membrilor din fiecare diviziune a asociaţiei, dl. R. Coravu a propus ca locul rămas vacant să fie ocupat de un reprezentant al diviziunii Biblioteci şcolare. La propunerea d-nei Valentina Lupu, Consiliul a aprobat în unanimitate numirea în Consiliul de conducere a d-nei Maria Colătău (Biblioteca Liceului Sportiv Buzău), urmând ca această numire să fie supusă validării Adunării Generale a ABR, la Conferinţa Naţională de anul viitor.
– A fost discutată problema formării profesionale continue şi s-a reiterat ideea ca ABR să facă demersurile necesare pentru a putea organiza sub egida sa cursuri de perfecţionare.
– Au fost luate în discuţie propunerile de îmbunătăţire a activităţii ABR formulate de unii membri ai ABR (Adriana Szekely, Oana Jianu, Maria Drăghici) în urma Conferinţei Naţionale de la Braşov şi s-au luat următoarele decizii:

  • d-na Adriana Szekely va elabora în cursul primului trimestru al anului 2008 un material care va conţine reglementări privind modalitatea de alegere a membrilor conducerilor şi comitetelor permanente ale secţiunilor profesionale, atribuţiile acestora, precum şi modalitatea de desfăşurare a întrunirilor secţiunilor;
  • înfiinţarea unei noi secţiuni: Tehnici de muncă intelectuală. Studiul lecturii, dedicată chestiunilor specifice muncii bibliotecarilor şcolari şi publici ai căror utilizatori sunt copiii, de la vârsta mică la adolescenţă, secţiune care să aibă în vedere psihopedagogia lecturii, primatul aspectului pedagogic în lucrul cu utilizatorul etc. Înfiinţarea acestei secţiuni va fi coordonată de d-na Maria Drăghici;
  • repartizarea responsabilităţilor de coordonare a activităţii secţiunilor pe diviziuni. În acest sens, pentru evitarea confuziilor care au apărut, s-a precizat că atribuţia de coordonare care va reveni diviziunilor nu implică excluderea din activităţile secţiunilor a bibliotecarilor din celelalte tipuri de biblioteci (de ex., dacă activitatea secţiunii Comunicarea documentelor va fi coordonată de diviziunea Biblioteci universitare, aceasta nu va presupune participarea la activităţile secţiunii doar a bibliotecarilor din bibliotecile universitare).

– Dl. Robert Coravu a prezentat o scurtă informare cu privire la participarea sa la întrunirea profesională cu tema “Noi tendinţe în bibliotecile şcolare-informatizare, proiecte educaţionale, parteneriate, activităţi culturale“, care a reunit la Târgu-Jiu, în zilele de 1 şi 2 noiembrie, bibliotecari din casele corpului didactic şi din Biblioteca Pedagogică Naţională.
– D-na Angela Repanovici a propus reluarea discuţiilor cu conducerea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice, în vederea constituirii unei asociaţii unice. Consiliul de conducere şi-a manifestat disponibilitatea de a relua aceste discuţii, în condiţiile şi limitele prevederilor actualului statut al ABR.