REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ABR

REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ABR

Aprobat de Consiliul ABR în ședința din 14 iunie 2013

 

Art.1 ABR acordă anual, prin concurs, următoarele premii:

Premiul „Ioan Bianu” – unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci naţionale

Premiul „V.A. Urechia” – unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci publice

Premiul „Ioachim Crăciun” – unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci universitare

Premiul „Spiru Haret” – unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci şcolare

Premiul „Constantin Hamangiu” – unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci specializate.

– Premiul „Dan Simonescu” – unui student al specializării Științe ale Informării și Documentării

Data limită de înscriere – 1 august.

 

 

Art.2 Pot candida pentru obţinerea premiului bibliotecarii care:

  1. Se remarcă prin activități în cadrul ABR desfășurate în ultimii 4 ani (mai puțin pentru premiul „Dan Simonescu”)
  2. Se remarcă prin activitate profesională și științifică.

Art.3 Persoanele alese în funcţii de conducere în cadrul organelor centrale ale asociaţiei – membrii Consiliului de conducere, membrii Birourilor de coordonare ale diviziunilor -, precum şi preşedinţii secţiunilor profesionale nu pot candida, pe perioada îndeplinirii mandatului, pentru acordarea premiilor ABR.

Art.4 Înscrierea la concurs se face prin completarea de către candidaţi a fişei de înscriere. Fişele de înscriere vor fi semnate de către candidat şi contrasemnate de către conducătorul instituţiei tutelare.

Art.5 Înscrierea la concurs se face la secretariatul ABR până la o dată stabilită şi anunţată de Consiliul de conducere în fiecare an.

Art.6 Evaluarea candidaţilor se face, pe baza criteriilor de mai jos, de către o comisie desemnată de Birourile de coordonare ale diviziunilor ABR şi aprobată de Consiliul de conducere:

 

CRITERII

PUNCTAJ MAXIM

b) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare)

15 puncte

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) 

20 puncte

c) Gradul de implicare în activitatea profesională

15 puncte

a) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR

50 puncte

TOTAL

100 puncte

Art.7 Acordarea premiului se face de către Consiliul de conducere al ABR, la propunerea Birourilor de coordonare ale diviziunilor.

Fişă de înscriere

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata … (numele şi prenumele) vă rog să aprobaţi înscrierea mea la concursul pentru acordarea Premiului … (se va menţiona denumirea premiului) .

 

Data,                                        Candidat,

 

1. Numele şi prenumele

2. Locul şi data naşterii

3. Locul de muncă actual (denumirea instituţiei, compartimentul, data angajării)

4. Funcţia îndeplinită

4. Locuri de muncă anterioare (denumirea instituţiei, compartimentul, perioada)

5. Studii

a) Şcoli absolvite

b) Studii de specialitate (se vor menţiona şcolile, precum şi cursurile de pregătire şi perfecţionare urmate etc., anul şi media cu care acestea au fost absolvite).
6. Vechimea în specialitate

7.  Activităţi desfăşurate în cadrul ABR, la nivel central sau local

8. Achiziționarea de publicații ABR (monografii și periodice)

9. Numărul de membri ai filialei din care face parte candidatul (se va completa de către Secretariatul ABR, pe baza centralizării datelor din formularele de înscriere în ABR)

10. Recomandarea filialei ABR din care face parte candidatul, semnată de preşedintele acesteia.

11. Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate în ultimii 4 ani – se va menţiona adresa bibliografică exactă a publicaţiilor în care acestea au apărut; comunicări – se vor menţiona congresele/conferinţele/sesiunile ştiinţifice în cadrul cărora au fost susţinute; participarea la proiecte de cercetare – se va menţiona denumirea proiectului, perioada de derulare şi funcţia deţinută de candidat în cadrul echipei de cercetare; alte activităţi cu caracter ştiinţific)

12. Implicare în activitatea profesională:

a) Memoriu de activitate profesională.

b) Recomandare semnată de conducătorul instituţiei.

Premiul este în valoare  de 250 lei.

Se acordă Premiul “Dan Simonescu” unui student la specializare Științe ale informării și Documentării.

Inscrierea la premiul se face pe baza unei lucrări în domeniul științelor informării, pe o temă aprobată de consiliu, și a unei recomandări date de un cadru didactic.

Dosarul va mai cuprinde un memoriu de activitate.

Premiului Dan Simionescu este în valoare de  200 lei.

 

In cadrul conferinței  se vor acorda și următoarele tipuri de diplome: Diplomă de excelență, Diplomă de fidelitate și Diplomă simplă.