Raport Întâlnirea anuală a Secţiunii “Referinţe” Galaţi – 2-3 iulie 2009

Întălnirea anuală a Secţiunii „Referinţe”, cu tema “Rolul bibliotecii în dezvoltarea culturii informaţionale a utilizatorilor”, s-a desfăşurat la Galaţi, în perioada 2-3 iulie, manifestare organizată de Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” şi Biblioteca Universităţii “Dunarea de Jos”. Au participat 23 colegi, majoritatea de la bibliotecile organizatoare, de la BCU Bucureşti şi Biblioteca U.T. Iaşi.

Deschiderea lucrărilor a avut loc la Biblioteca Judeteană “V.A. Urechia”, lucrările fiind prezidate de domnul director general prof. Ilie Zanfir, doamna director adjunct Letiţia Buruiană, în calitate de organizatori, domnul director gen. adj. al BCU Bucureşti, Robert Coravu şi în calitate de reprezentant al conducerii ABR, doamna Mariana Ianus, preşedinta secţiunii.

După adresarea cuvintelor de salut şi a urărilor de succes lucrărilor secţiunii, s-a trecut la desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii. Au fost prezentate următoarele lucrări, care s-au încadrat în tema abordată:

1. “Educaţia utilizatorilor pentru cultura informaţiei în bibliotecile şcolare”

Lucrarea a fost elaborată de Adrian-Valentin Vesel – bibliotecar la Şcoala nr. 9 “M.C. Epureanu’, Bârlad, Jud. Vaslui (care nu a putut participa) şi prezentată de Mariana Ianus.

Lucrarea a prezentat aspecte teoretice privind importanţa şi necesitatea formării şi dezvoltării competenţelor informaţionale ale utilizatorilor, în general, şi a elevilor în special, încă din primii ani de şcoală, dar şi aspecte privind temele practice desfăşurate în cadrul activităţii săptămânale “Ora de biblioteconomie” ( Tipuri de resurse în bibliotecă; Elemente de identitate a cărţii; Cotarea publicaţiilor; Cum folosim cataloagele de bibliotecă; Cum citim un text; Cum întocmim diverse fişe: de citate, de idei …).

Lucrarea, rod al experinţei din ultimii ani şi a cercetării teoretice a domnului Vesel, demonstrează că bibliotecarii şi bibliotecile şcolare pot contribui prin activităţile lor practice, la dobândirea unor competenţe de identificare, evaluare şi utilizare a infromaţiei de către elevi, pe parcursul mai multor activităţi de iniţiere şi formare în domeniul documentar.

2. “Cultura informaţională – concepte fundamntale”

Lucrarea elaborată şi prezentată de domnul Robert Coravu a evidenţiat importanţa şi necesitatea educaţiei utilizatorilor, a competenţelor pe care trebuie să le posede utilizatorul, reunite sub denumirea noului concept “cultura informaţională”, pornind de la definiţiile acestui concept şi exemplificând cu experinţe ale altor biblioteci din lume; de asemenea s-a precizat rolul pe care trebuie să-l aibă bibliotecile în dezvoltarea abilităţilor de căutare şi regăsire a informaţiei, motiv pentru care s-a propus şi înfiinţarea unei noi secţiuni în cadrul ABR pe această temă.

Au urmat discuţii privind posibilitatea realizării de cursuri / proiecte de colaborare pe această temă, s-au prezentat particularităţi din Franţa şi România, iar la nivel de asociaţie necesitatea popularizării acestui subiect.

3. “Servicii oferite de Secţia Referinţe din Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” din Galaţi”

În lucrarea elaborată şi prezentată de doamna Camelia Toporaş – şefa Secţiei Referinţe -, s-au prezentat aspecte privind misiunea, structura (Biroul de informare bibliografică, Oficiul de Informare Comunitară, Biroul de Referinţe electronice şi Internet) şi activităţile numeroase pe care le desfăşoară colegele din acest compartiment.

Despre responsabilităţile colegelor din cadrul Oficiului de Informare Comunitară, valorificarea informaţiilor specifice în cadrul blog-ului găzduit de site-ul bibliotecii, InfoGhidul – ce conţine informaţii despre biblioteci comunale, administraţie locală-, Dosarul infodocumentar – ce conţine articole despre bibliotecă, publicate în ziarele locale – ne-a vorbit doamna Ioana Chicu.

Este de apreciat şi remarcat serviciul de asistenţă specializată de instant messenger, de altfel fiind singura bibliotecă din ţară care oferă un astfel de serviciu, alături de cel deja cunoscut şi aplicat în diverse biblioteci, de referinţe prin e-mail, de tipul “Întreabă bibliotecarul”.

Doamna director adjunct Letiţia Buruiană, ne-a prezentat două publicaţii editate de Biblioteca Judeţeană, şi a adresat invitaţia colegilor de a colabora la publicarea articolelor de specialitate în aceste reviste, realizate într-o formă grafică, editorială şi de conţinut deosebită:

– “AXIS LIBRI“- revistă culturală, trimestrială, editată în limbile română, engleză şi franceză (numerele ediţiei în limba engleză alternează cu cele în limba franceză) şi accesibilă on-line de pe site-ul bibliotecii www.bvau.ro;

– “Buletinul Fundaţiei V.A. Urechia“, revistă specializată, cu o periodicitate anuală

În cursul după amiezei am vizitat Sediul central al Bibliotecii Judeţene – servciile, sălile de lectură şi împrumut pentru copii şi adulţi, sala multimedia, sala de colecţii speciale care deţine un fond de incunabule, manuscrise şi scrisori vechi, fotografii şi cărţi poştale, hărţi şi stampe, de o valoare culturală şi istorică deosbit de importantă.

S-a continuat vizita la două filiale, Biblioteca nr. 1 “Costache Negri” şi Biblioteca nr. 4 “Grigore Vieru”, ultima fiind recent inaugurată, amplsată într-un spaţiu alocat bibliotecii, în incinta clădirii gării.

A doua zi, am vizitat Sediul central al Bibliotecii Universităţii “Dunărea de Jos” şi am continuat discuţiile la sediul Bibliotecii filiale de Medicină.

Domnul Robert Coravu a prezentat stadiul actual al lucrării “Ghidul bibliotecilor universitare din România” şi a menţionat colaborarea defectuoasă cu unele biblioteci care nu au răspuns solicitării de a completa chestionarul expediat privind anumite detalii reprezentative pentru biblioteci, motiv pentru care s-a prelungit termenul de publicare a lucrării.

De asmenenea ne propunem, aşa cum s-a stabilit într-un plan anterior de activităţi al Secţiunii, publicarea “Ghidului bibliotecilor specializate”.

Tema întâlnirii profesionale a generat discuţii privind:
– posibilitatea realizării unui site dedicat educaţiei informaţionale, în care să se includă şi Parteneriatul REM-RO;
– includerea in curricula preuniversitară/universitară sau în programul de practică a studenţilor a unor cursuri de biblioteconomie ( inclusiv despre resursele informaţionale – identificare, evaluare, utilizare a acestora).

Doamna Letiţia Buruiană a propus elaborarea în cadrul secţiunii a unui ghid metodologic pentru servicii de referinţe, în care să se includă clasificări terminologice, aspecte etice, deontologice, proceduri de lucru, glosar de termeni etc.

În urma discuţiilor purtate cu colegii prezenţi am propus un colectiv care să colaboreze la realizarea acestui obiectiv. Dat fiind participarea limitată a colegilor din bibliotecile din ţară, nu am putut definitva această listă, urmând a discuta ulterior cu cei pe care i-am propus în lipsă.

Un posibil cuprins al lucrării, pe care în final am denumit-o “Ghidul bibliotecarului de referinţe”, a fost propus de dra Corina Dovîncă de la BCU Bucureşti şi vizează următoarele aspecte;

1. Scop/Argument
2. Istoric al serviciului de referinţe in România (bibliotecile reprezentative cu experienţă in domeniu)
3. Tipologia serviciului de referinţe (electronice, tradiţionale)
4. Etapele procesului de referinţe/Proceduri
5. Deontologie profesională/Aspecte etice
6. Bibliografie/webibliografie
7. Index/Glosar de termeni

S-a discutat posibilitatea realizării aplicative a partajării documentelor şi în acest sens, d-na Mioara Voncilă a propus folosirea google group şi a unui soft (de ex. Tortoise SVN) pentru adminstrarea şi accesarea comună a fişierelor. Detaliile tehnice, stabilirea serverului pentru depozitarea fişierelor etc., vor fi stabilite ulterior de doamna Catălina Ciomaga – şefa Serviciului de automatizare din Biblioteca Judeţeană şi domnul Sergiu Obreja – inginer de sistem la Biblioteca Universităţii “ Dunărea de Jos”.

Mariana Ianuş
Preşedinte Secţiune
Biblioteca Universităţii Tehnice”Gheorghe Asachi” din Iaşi