Propunere ABR de Fișă-cadru de evaluare în vederea obținerii gradației de merit pentru bibliotecarii CCD/şcolari

Consiliul ABR a însărcinat pe membrii ABR din bibliotecile şcolare, preşedinte comisie, Daniela Argatu, să redacteze o Fişă cadru de evaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru bibliotecarii şcolari şi ai CCD.

Redăm mai jos scrisoarea doamnei Argatu şi propunerea formulată:

Deoarece s-a constatat necorelarea realității biblioteconomice (ce vizează bibliotecarii CCD și bibliotecarii școlari) cu Fișele de evaluare în vederea obținerii gradației de merit realizate în fiecare județ, s-a propus din partea ABR o Fișă-cadru ce respectă legislația în vigoare, indicatorii de performanță și criteriul excelenței.

Astfel, conform Metodologiei şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4893-2014:

Art. 6 din CAPITOLUL III:

1) Fişa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează, ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, palatele şi cluburile copiilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. (ABR-ul ca for consultativ  pentru bibliotecari trebuie consultat și precizat și în metodologie conform LEN în baza Autorizaţiei  nr. 0003585 din 21.07.2010 și cea din 2011 eliberată de CNFPA și Decizia Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 1931 din 24.04.2008, Direcţia de Muncă și Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor).

(3) Stabilirea punctajului şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi ponderilor prevăzute la art. 6 şi la alin. (1) al prezentului articol.

(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 80%

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică-managerială – ponderea 10%

3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională – ponderea 5%

 

De aceea vă trimit atașat o propunere de Fișă-cadru de evaluare în vederea obținerii gradației de merit pentru bibliotecarii CCD și bibliotecarii școlari în anul școlar următor.

Așteptăm propuneri și toate modificările să le faceți în document folosind culoarea roșie.

prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD George Tofan Suceava