PROCES-VERBAL al Filialei Vrancea a ABR

Proces-verbal

Încheiat azi, 28.05.2015,

cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a Filialei ABR Vrancea

Convocatorul a fost semnat de 27 dintre membrii filialei ABR Vrancea. La adunare participă domnul prof. univ. dr. Mircea Regeneală, preşedinte ABR,  din partea Consiliului de conducere al ABR.

 

Conform capitolului IV, art. 20, alin. (2) din Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Adunarea generală este statutară.

Se propune următoarea ordine de zi, care este votată în unanimitate:

  1. Analiza activităţii filialei ABR Vrancea;
  2. Alegerea comitetului de conducere al  filialei ABR Vrancea;
  3. Diverse.

Dl. Mircea Regneală deschide lucrările filialei ABR Vrancea, adresând un mesaj din partea Consiliului de conducere al ABR. Se evidențiază bogata activitate a Filialei Vrancea, precum și importanța activității bibliotecarului școlar, raportată la nivelul unității de învățământ, dar și al comunității locale.

Doamna preşedinte Stela Stănoiu prezintă Raportul asupra activității filialei ABR Vrancea. Raportul este aprobat în unanimitate.

Se fac propuneri pentru noua conducere a Filialei ABR Vrancea, cu următoarele  nominalizări:

– Preşedinte – doamna Stela Stănoiu – CCD „Simion Mehedinți” Focșani – Vrancea.

– Vicepreşedinte – doamna Gabriela Harea – Școala „Duiliu Zamfirescu” Focșani, domnul Goleanu Corneliu – CDI Măicănești și doamna Zamfira Stoica – Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani.

– Secretar – doamna Liliana Leonte – Școala „Anghel Saligny” Focșani.

În urma votului exprimat deschis, s-au obținut următoarele rezultate:

Preşedinte – Stela Stănoiu: 27 de voturi pentru;

Vicepreşedinte – 3 voturi pentru G. Harea, 4 voturi pentru C. Goleanu, 18 voturi pentru  Z. Stoica, 1 abținere;

Secretar –  Liliana Leonte – 27 de voturi pentru.

Votul este validat, iar componența noului Comitet de conducere a Filialei Vrancea ABR este următoarea:

  1. Președinte – Stela Stănoiu
  2. Vicepreședinte – Zamfira Stoica
  3. Secretar – Liliana Leonte

Dl. Mircea Regneală felicită noua conducere a Filialei ABR Vrancea, urându-i succes în activitate.

La punctul 3 al ordinii de zi se discută următoarele probleme:

– dreptul acordării concediului de odihnă suplimentar de 5-10 zile;

– necesitatea acordării sporului de condiții vătămătoare;

– dificultățile întâmpinate în cazul cererilor de decontare a cheltuielilor cu formarea profesională;

– insuficiența fondurilor de la bugetul de stat alocate dezvoltării colecțiilor.

În încheiere, doamna preşedinte Stela Stănoiu mulţumeşte pentru prezenţă şi declară închise lucrările Adunării Generale a Filialei Vrancea a ABR.

 

Drept care s-a redactat prezentul proces-verbal.