PROCES VERBAL al şedinţei Consiliului de Conducere din 12.12.2013

Asociaţia Bibliotecarilor din România

PROCES VERBAL

al şedinţei Consiliului de Conducere din 12.12.2013

Prezenţi:

Mircea Regneală – Preşedinte ABR

Claudia Lungu- Vicepreşedinte (Diviziunea Biblioteci naţionale)

Corina Apostoleanu – Vicepreşedinte (Diviziunea Biblioteci publice)

Mihaela Zecheru – Vicepreşedinte (Diviziunea Biblioteci specializate)

Lupu Valentina – Vicepreşedinte (Diviziunea Biblioteci şcolare)

Rodica Volovici – Secretar general

Lacrămioara Blascioc – Trezorier

Dorina Bălan – membru

Daniela Argatu – membru

Maria Colătău– membru

Stela Sebe – membru

Ovidiu Călugărescu – membru

Doru Stan – membru

Valerica Grigore – membru

Mihaela Dragu – membru

Roman Ioan – membru

Au mai participat:       Mihai Constantinescu – secretar executiv

Ordinea de zi:

Discuții preliminiare privind organizarea Conferinţei Naţionale de la Cluj-Napoca (raportor, Raluca Trifu)

Propuneri privind modificarea Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România  (raportori, Claudia Lungu şi  Daniela Argatu)

Prezentarea situaţiei achiziţionării Tratatului de Biblioteconomie vol. I (raportor, Mihai Constantinescu)

Prezentarea situaţiei financiare a ABR (raportor , Lăcrămioara Blascioc)

Diverse.

Şedinţa a început prin discutarea propunerilor de modificare a statutului A.B.R. Membrii Consiliului care au avut propuneri le-au prezentat, iar Consiliul a discutat fiecare propunere în parte  şi a votat după cum urmează:

S-a aprobat introducerea în Statut a prevederii ca bibliotecarii să respecte codul deontologic al bibliotecarului (va fi introdusă la articolul 16).

S-a aprobat întroducerea în Statut a punctului Pierderea calităţii de membru, la articolul 16, Membrii ABR au urmatoarele drepturi, din Statutul A.B.R.

La punctul Pierderea calităţii de membru s-a stabilit că excluderea va avea loc  în urmatorele condiţii:

–                      Grave încălcări ale prezentului Statut

–                      Încălcarea codului deontologic

–                      Încălcarea hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei

–                      Aducerea de prejudicii de imagine Asociaţiei şi/sau membrilor săi prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Hotărârea de excludere este decisă de către Consiliul de Conducere al Asociaţiei şi validată de Adunarea Generală.

Reprimirea în Asociaţie se face în urma acordului Adunării Generale a Membrilor A.B.R.

Dna Apostoleanu şi dna Lungu au sublinat necesitatea unei mai bune comunicări instituţionale din partea A.B.R. pentru a combate situaţiile în care diverse persoane aduc calomnii la adresa asociaţiei. De asemenea, s-a propus ca purtătorul de cuvânt al asociaţiei să fie primul care emite reacţii, transmite mesaje oficiale din partea conducerii, după consultarea cu preşedintele, când se impune acest lucru.

Dl Ovidiu Călugărescu a prezentat propunerea de actualizare/modificare a Statutului, urmând să se constituie un grup de lucru în vederea reformulării unor puncte prezentate. Consiliul a hotărât că grupul de lucru va fi coordonat de Dna Rodica Volovici şi va fi compus din Dna Daniela Argatu şi Dl Ovidiu Călugărescu. Coordonatorii de diviziuni vor avea obligaţia transmiterii informaţiei către membri pentru ca aceştia să trimită propunerile lor pentru modificarea statutului A.B.R.

Dl Preşedinte Mircea Regneală a propus aducerea încă unui secretar executiv pentru a îndeplini sarcinile executive ale Asociaţiei. Consiliul a fost de acord.

S-a discutat cu membrii FEDROM (Federaţia Asociaţiilor de Români din Spania), cu care ABR a semnat un parteneriat de colaborare, despre realizarea unor proiecte comune.

Dl Mircea Regneală a propus remunerarea dlui Doru Stan cu suma de 1500 lei pentru munca depusă la tehnoredactarea Revistei Române de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării.  Consiliul a aprobat.

Dna Lăcrămioara Blascioc, trezorier A.B.R., a prezentat situaţia financiară a Asociaţiei.

Secretarul executiv a prezentat situaţia distribuţiei Tratatului de biblioteconomie: Vol. 1 şi a încasării banilor pentru acesta.

Secretar executiv ABR,

Mihai Constantinescu