Periodice

Președinte:

Violeta-Elena Moraru, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0732520517

 

Secretar:

Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proces verbal al Secțiunii Periodice

Încheiat cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice, în cadrul celei de a XXIII-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

 

Ședința este condusă de doamna Luminița Daniș din Filiala Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Tema întâlnirii este „Periodicele între tradiţie şi inovare – realitatea în biblioteca sec. XXI” La şedinţă participă 25 de persoane.

Doamna Liminița Daniș deschide lucrările secțiunii și o invită pe d-na Gabriela Jurubiţă să prezinte lucrarea „Procesul de peer-review în evaluarea publicaţiilor seriale ştiinţifice”.  Procesul de peer-review este cea mai veche și mai utilizată metodă de verificare a calităţii unui articol ştiinţific. Implementarea unui proces de peer-review conferă unei publicaţii seriale un statut de publicaţie academică, verificată şi acreditată din punct de vedere ştiinţific. În cazul evaluării publicaţiilor seriale ştiinţifice în vederea acreditării  sau includerii în baze de date academice, implementarea procesului de peer-review este obligatoriu. Sunt prezentate etapele şi tipurile procesului de peer-review.  Acesta poate fi clasificat pe baza a trei criterii ce stau la baza desfăşurării acestui proces: criteriul anonimatului, criteriul afilieri evaluatorilor şi criteriul numărului de evaluatori implicaţi. Sunt prezentate cele mai frecvente criterii de evaluare a articolelor şi principalele motive de contestare a procesului de peer-review: exprimarea clară şi corectă apărute ca urmare a traducerilor, comunităţile restrânse sunt dezavantajate, specialiştii care evaluează articolele pot fi subiectivi, iar timpul alocat acestui proces este foarte mare. În final au fost prezentate avantajele de neînlocuit a procesului de peer-review: singura metodă de control al calităţii lucrărilor ştiinţifice, înainte de a fi publicate, o metodă perfectibilă, care are scopul de a asigura calitatea de conţinut a unui articol ştiinţific, singura metodă care le oferă cercetătorilor posibilitatea de a face o primă selecţie în documentarea ştiinţifică.

Read more: Proces verbal al Secțiunii Periodice

Intâlnirea secțiunii periodice

Ședința este condusă de doamna Luminița Daniș din Filiala Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” şi se desfăşoară la sediul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, aflat în cadrul Bibliotecii Naţionale a României. La întâlnire participă 23 de persoane. Tema întâlnirii profesionale este „Factorul de impact, criteriu de evaluare al revistelor”

Doamna Liminița Daniș deschide lucrările secțiunii și anunță ordinea de zi:

  • Factorul de impact, criteriu de evaluare al revistelor
  • Prezentarea lucrării din cadrul secțiunii;
  • Adaptarea la noul ISBD;
  • Discuții libere.

Gabriela Jurubiță (filiala București) de la Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul Ştiinţele Comunicării, Colectivul Științele Informării și Documentării, prezintă lucrarea „Valoarea factorului de impact ISI pentru biblioteci”.

Pornind de la definirea factorului de impact  ISI, Gabriela Jurubiţă prezintă importanţa indexării revistelor in baza de date Thomson Scientific (ISI) şi obţinerea unui factor de impact.  Bibliotecile universitare şi cele specializate primesc foarte multe solicitări pentru consultarea revistelor ştiinţifice indexate ISI. În mediul ştiinţific internaţional dar şi românesc, cadrele didactice universitare şi cercetătorii sunt evaluaţi în funcţie de numărul de articole publicate în reviste cu factor de impact. Atât învăţământul superior, cât şi cercetarea ştiinţifică se bazează pe biblioteci pentru activitatea de informare şi documentare. Cercetătorii şi cadrele didactice se aşteaptă să primească informaţii despre reviste şi baze de date ştiinţifice de la biblioteca instituţiei (specializată sau universitară).

Timpul necesar pentru obţinerea unui factor de impact pentru o revistă indexată ISI Thomson este de minim doi ani, iar pentru calcularea factorului de impact ISI se raportează numărul de citări obţinute în ultimii doi ani la numărul de articole publicate în ultimii doi ani.

Deşi folosită la nivel internaţional de către agenţii guvernamentale şi universităţi, evaluarea cu ajutorul factorului de impact ISI a fost adesea contestată.  Pentru o parte dintre problemele ridicate de redactori şi autori, Thomson Reuters a dezvoltat şi implementat o serie de indicatori bibliometrici pe platforma Journal Citation Reports. Bibliotecarii trebuie să cunoască aceşti indicatori bibliometrici pentru a-şi putea ghida utilizatorii, pentru a putea analiza oportunitatea achiziţiei unor titluri de publicaţii seriale ştiinţifice sau pentru a înțelege cât de rapid revistele unui domeniu devin obsolescente.

Specialiştii domeniilor mai puţin dinamice consideră perioada de doi ani a fi insuficientă pentru calcularea factorului de impact. O alternativă oferită de Thomson Reuters pentru factorul de impact clasic este indicatorul bibliometric 5 years impact factor (factorul de impact pe 5 ani).  În România se aplică factorul de impact calculat pentru o perioadă de 2 ani, însă pentru domeniile umaniste se recomandă 5 years impact factor.

Cercetătorii şi editorii revistelor din domeniile foarte dinamice, care obţin rapid un număr mare de citări au contestat relevanţa factorului de impact din cauza perioadei îndelungate de timp necesară pentru calcularea factorului de impact. Indicatorul bibliometric propus de editorii Thomson Reuters pentru domeniile foarte dinamice este  „Immediacy index” (indexul rapid)

Utilizarea unei singure măsuri pentru a evalua domenii diferite este o imensă greșeală: ceea ce este foarte potrivit pentru un domeniu, pentru alt domeniu poate fi chiar inadecvat. O primă soluţie a Thomson Reuters a fost separarea științele exacte de științele sociale prin crearea a două ediții distincte ale Journal Citation Reports.

Thomson Reuters, pe lângă recomandările de interpretare ale factorului de impact, doar în raport cu revistele indexate în același domeniu, pune la dispoziție în Journal Citation Raports o serie de indicatori agregaţi, care să poată oferi o perspectivă asupra caracteristicilor domeniului. Pentru evaluarea unui domeniu, indicatorii recomandați sunt:  aggregate impact factor, median impact factor și aggregate immediacy index.

În analiza individuală a revistelor indexate ISI, Journal Citation Reports pune la dispoziție o serie de date statistice și alți indicatori bibliometrici care vin să completeze semnificațiile factorului de impact: citările obţinute, cu evidenţierea autocitărilor, indicatorul bibliometric Cited Half-Life, Citing Half-Lif şi rangul în categorie.

Bibliotecile universitare și specializate îşi pot planifica achiziţiile de publicaţii periodice îndreptându-și achizițiile de periodice către revistele cu un factor de impact. Pentru procesul de deselecție poate evalua colecția de periodice indexate ISI cu ajutorul indicatorilor bibliometrici cited half-life și citing half life pentru a afla perioada în care acestea devin obsolescente. Bibliotecile, în care anumite reviste indexate ISI sunt foarte solicitate și au posibilitatea de a-și dezvolta colecția cu noi titluri de publicații seriale, pot apela tot la Journal Citation Reports pentru a găsi revistele aflate în relație cu cele foarte solicitate.

Doamna Luminiţa Daniş deschide noul punct pe ordinea de zi, cel referitor la catalogare şi adapatarea noului ISBD. Doamna Daniş solicită un demers legat de împrumutul interbibliotecar pentru seriale, nu doar pentru cărţi. Acest lucru se impune atât pentru un articol dintr-un serial, cât şi pentru un fascicul în întregime în vederea completării colecţiilor împrumutate. Domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală propune încheierea de acorduri reciproce între parteneri în vederea soluţionării acestei probleme.

Revistele sunt foarte scumpe , dar şi restaurarea lor este costisitoare. Doamna Luminiţa Daniş aminteşte de deficienţa de personal, de faptul că au fost transferaţi bibliotecari din prelucrare la serviciul de comunicarea colecţiilor şi referinţe. De asemenea, reprezentanta Bibliotecii Academiei Române, doamna Stanca Desa, punctează lipsa fondurilor pentru achiziţia de periodice.

Problema digitizării este acută deoarece s-a realizat prin proiecte locale, nu la nivel naţional, după cum afirmă doamna Corina Apostoleanu de la Biblioteca Judeţeană din Constanţa.

Domnul Robert Coravu consideră că cele două probleme ale întâlnirii de astăzi se rezumă la digitizare şi la acreditarea Bibliotecii Naţionale pentru a se ocupa de această problemă. Totodată, consideră că trebuie sesizat M.E.C.T.S. de către ABR în legătură cu sistarea  accesului la unele baze de date ştiinţifice, ca urmare a încheierii proiectului ANELIS pe data de 22 aprilie 2012. Domnul Coravu, reprezentant Romdidac, spune că vendorii nu au primit banii pentru furnizarea serviciilor de baze de date pentru cele patru luni din 2012, dar li s-a cerut să nu întrerupă accesul utilizatorilor ANELIS la acestea.

ANELIS Plus este un consorţiu de biblioteci universitare, universităţi şi institute de cercetare, care reuneşte 78 de membri, care se  doreşte a fi continuatoarea proiectului ANELIS. În acest moment ANELIS Plus stagnează. Domnul prof. Regneală crede că solicitările din partea rectorilor către M.E.C.T.S. în legătură cu accesul la bazele de date ar avea succes. În proiectul ANELIS Plus, CNCS va contribui cu 80% din sumă, iar bibliotecile universitare, universităţile şi institutele de cercetare vor contribui cu 20 % din suma totală.

Încet-încet s-au format deprinderile de utilizare a bazelor de date, iar lipsa accesului din acest moment este primită negativ de utilizatorii bibliotecilor şi de comunitatea ştiinţifică în mod special.

Doamna Daniş atrage atenţia asupra următoarei situaţii: sunt seriale care au şi ISSN şi ISBN şi întreabă cine poate prelucra o astfel de publicaţie. Doamna Uşurelu de la Biblioteca Naţională a României spune că ISBN-ul are o valoare mai mare decât ISSN-ul. În evaluarea cercetătorilor şi cadrelor didactice, contribuţia unui autor la o publicaţie care are ISBN  primeşte un punctaj mai mare decât o contribuţie cu un articol într-o publicaţie cu ISSN. Volumele cu titlu constant sunt seriale, adică lucrările conferinţelor deşi pentru fiecare volum pot primi şi un ISBN, pe lângă ISSN-ul atribuit seriei.

Doamna Violeta Elena Moraru de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi întreabă cum se inventariază publicaţiile seriale online şi cum se poate realiza inventarierea acestora sau cum se poate stoca informaţia. Există pe piaţa românească mai multe situaţii în care editorii revistelor au sistat apariţiile pe hârtie şi le-au înlocuit cu ediţii electronice. Înmulţirea publicaţiilor seriale electronice şi numărul ridicat de seriale care au migrat în mediul electronic creşte nevoia înfiinţării depozitului legal electronic şi ar reprezenta o soluţie pentru multe dintre problemele apărute în acest context. Domnul Coravu precizează faptul că accesul la o revistă electronică este considerat un serviciu pentru care se percepe un TVA în cuantum de 24%.

Doamna Violeta Moraru întreabă cum se prelucrează ediţiile locale ale ziarelor; de exemplu ziarul „Adevărul” are un singur ISSN şi pagini diferite pentru fiecare judeţ al ţării.

Descrierea resurselor electronice se face conform ISBD (CR), eventual tot în cadrul Serviciului Periodice al fiecărei biblioteci. Pe site-ul IFLA se regăseşte varianta tradusă în limba română a ISBD (CR).

Doamna Corina Apostoleanu semnalează problema multor ziare care au migrat în mediul electronic online si care nu şi-au păstrat structura elementară a unui serial: nu au nici o numerotaţie, nu mai au ISSN, articolele nu sunt semnate, nu au nici o periodicitate anunţată şi nici arhivă. Cele mai multe ziare locale din Constanţa sunt în această situaţie, iar bibliotecile judeţene au nevoie să indexeze informaţiile conţinute în aceste ziare deoarece sunt foarte solicitate de către utilizatorii bibliotecii. Doamna Nicoleta Rahme de la Biblioteca Naţională României aminteşte că arhivarea web nu este foarte dezvoltată nici la nivel internaţional. Legislaţia privitoare la statistică trebuie adusă la zi şi din acest punct de vedere.

Întâlnirea secțiunii Periodice

Întâlnirea secțiunii Periodice din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România va avea loc pe 14-15 iunie 2012, la sediul Bibliotecii Naționale a României (sala F3M06 - sediul ABR).  Tema acestei întâlniri este: Factorul de impact, indicator de performanță științifică pentru reviste.

Cei interesați de participare la această întâlnire sunt rugați să confirme, prin mail, până la data de 25 mai, doamnei Luminița Daniș, șef Secțiune Periodice ABR, Biblioteca  Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași  la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Întâlnirea secțiunii Periodice

Întâlnirea secțiunii Periodice din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România va avea loc pe 14-15 iunie 2012, la sediul Bibliotecii Naționale a României. Tema acestei întâlniri este: Factorul de impact, indicator de performanță științifică pentru reviste.

Cei interesați de participare la această întâlnire sunt rugați să confirme, prin mail, până la data de 25 mai, doamnei Luminița Daniș, șef Secțiune Periodice ABR, Biblioteca  Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași  la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Proces - verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010)

În perioada 8-11 septembrie 2010 a avut loc cea de-a XXI-a Conferinta Nationala a Asociatiei Bibliotecarilor din România organizata de catre Bibioteca Centrala Universitara “Carol I” din Bucuresti, cu tema „Bibliotecile în cultura informatiei si comunicarii”.
Întrunirea profesionala a Sectiunii PERIODICE a avut loc în data de 10.09.2010, cu începere la ora 9, în Amfiteatrul 001 a Facultatii de Mecanica si Mecatronica a Universitatii “Politehnica” Bucuresti.
La lucrarile acestei sectiuni au participat 20 bibliotecari de la:
- B.C.U. „Carol I” din Bucuresti
- BCU „Mihai Eminescu” din Iasi
- Biblioteca Academiei Române
- Biblioteca Nationala a României
- B.C.U. ”Eugen Todoran” din Timisoara
- Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti
- Biblioteca judeteana “V.A. Urechea“ - Galati
- Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu
Invitat: domnul Bogdan Popescu, sef Serviciu Evidenta al BCUB.

icon Proces - verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010) (63.03 kB)

Proces verbal Periodice Conferinţa Naţională a ABR Constanţa - 10-12 septembrie 2009

În perioada 10-12 septembrie 2009 a avut loc cea de-a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei bibliotecarilor din România la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” din Constanţa, cu tema „Continuitate şi schimbare în bibliotecă”.
Întrunirea profesională a Secţiunii PERIODICE a avut loc în data de 10.09.2009, cu începere la ora 14,45.
Deoarece, preşedintele Secţiunii Periodice, Doamna Luminiţa Daniş din cadrul B.C.U. „Mihai Eminescu” din Iaşi a demisionat din motive de sănătate, a avut loc alegerea noului preşedinte, cu asistenţa domnului secretar general, director Robert Coravu.
Au fost citiţi membrii Secţiunii dintre care nu au fost prezenţi nici unul, cu excepţia secretarului, Muntyan Henrietta Alina.
Muntyan Henrietta Alina a propus-o pentru funcţia de preşedinte pe doamna Alexandra Enescu, Şef Birou Periodice din cadrul B.C.U. „Carol I” din Bucureşti, fiind aleasă în unanimitate de către cei prezenţi la Secţiune.
Doamna Luminiţa Daniş şi-a exprimat dorinţa de a rămâne în continuare în cadrul Secţiunii de Periodice în calitate de membru.
Urmează a se trece la alegerea unor noi membrii ai Secţiunii.

La lucrările acestei secţiuni au participat 8 bibliotecari de la:
- B.C.U. „Carol I” din Bucureşti
- B.C.U. „Eugen Todoran” din Timişoara
- Biblioteca judeţeană „V.A. Urechea” - Galaţi
- Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu
- Biblioteca Universităţii din Craiova
- Biblioteca Universităţii din Oradea

Read more: Proces verbal Periodice Conferinţa Naţională a ABR Constanţa - 10-12 septembrie 2009

Raportul întrunirii de lucru a secţiunii - 2009 (Iaşi, 17-18 iunie 2009)

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi şi Asociaţia Bibliotecarilor din România – filiala Iaşi a organizat în perioada 17-18 iunie 2009, întâlnirile profesionale reunite sub tema “Specialistul în Ştiinţa informării – parte integrantă a unei noi Europe a documentării şi comunicării”.

Tematica secţiunii de Periodice a fost: “Biblioteca – servicii moderne de prelucrare şi informare în perioadă de criză”.

icon Raportul întrunirii de lucru a secţiunii - 2009 (Iaşi, 17-18 iunie 2009) (45 kB)

Proces verbal sectiunea periodice Pitesti 2008

În cadrul celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a A.B.R. de la Piteşti din perioada 17-19.09.2008, Secţiunea de Periodice a avut loc în data de 18.09.2008, începând cu ora 9.00 a.m.

Şedinţa a fost prezidată de doamna Luminiţa Daniş, preşedinta secţiunii, care a propus ca doamna Alina Henrietta Muntyan să întocmească procesul verbal.

Au participatc 16 persoane, după cum urmează: Luminiţa Daniş (B.C.U. Iaşi), Alexandra Enescu, Adriana Toma, (B.C.U. Bucureşti), Alina Henrietta Muntyan (B.C.U. Timişoara), Brînduşi Georgeta, Cristina Costea, Carmen Tudor (B.U. Piteşti), Rozalia Deaconu, Constantin Mălinaş (B.U. Oradea), Tereza Moroşan (B.U.” Stefan cel Mare” Suceava), Georgeta Boncia (B.U. Petroşani), Marcela Ioanovici, Adina Carmen Olgan (B.U. “Ovidius” Constanta), Vasilescu Emil (Revista “Biblioteca”), Letitia Buruiana (B. “V.A.Urechia” Galati) şi Ion Stoica de la Universitatea Bucureşti.

icon Proces-verbal al întrunirii periodicelor - Conferinţa Naţională a României 2008 (32.5 kB)

Întrunirea Secţiunii de Periodice 2008

În zilele de 12-13 iunie 2008, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” Iaşi, s-a desfăşurat întâlnirea Secţiunii de periodice.

Au participat 26 bibliotecari din ţară (Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Universităţii din Craiova, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara), din Iaşi (Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie) şi de la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” , atât din unitatea centrală cât şi din fililale.

Programul sesiunii de lucru a cuprins:
- analiza planului de activitate
- descrierea bibliografică a periodicelor în sistem informatizat, probleme comune, discuţii
- digitizarea publicaţiilor periodice, premizele unui proiect comun
- concluzii – planul de activităţi viitor

Read more: Întrunirea Secţiunii de Periodice 2008
Page 2 of 2
 
 

Noutăți