Comunicate

Aici vor fi cuprinse toate comunicatele asociației

Comunicat

 

 

Asociaţia Bibliotecarilor din România, care cuprinde peste 3000 de membrii  din toate tipurile de biblioteci - naționale, publice, universitare și specializate -  protestează , alături de  Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României, împotriva aplicării  H.G. nr.862/2013, care aduce  grave prejudicii  Bibliotecii Naționale a României, împiedicând îndeplinirea multiplelor ei sarcini  naționale și internaționale.

Prin ceea ce reprezintă ea prin funcţiile sale esenţiale patrimoniale şi documentare, precum şi prin rolul său metodologic în sistemul naţional de biblioteci, de coordonator  al întregii vieți   biblioteconomice românești, Biblioteca Naţională a României este prima bibliotecă a ţării.

Inaugurat în 2012, noul sediu al Bibliotecii Naţionale a creat rapid un cadru propice de desfăşurare pentru activităţile asociaţiilor profesionale naţionale, Asociaţia Bibliotecarilor din România şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România  care au organizat, în acești doi ani,  singure sau împreună cu Biblioteca Naționale, multiple activități în sprijinul perfecționării bibliotecarilor din România ( secțiuni profesionale pe principalele teme din biblioteconomie – dezvoltarea colecțiilor, catalogare, indexare, informatizare, comunicarea colecțiilor etc.; conferințe, dezbateri, mese rotunde  lansări de carte) , în lipsa oricăror forme statuate de perfecționare profesională, aducându-se un serviciu inestimabil acestei profesii.

Emiterea H.G. nr.862/2013, care dispune „transmiterea doar a unei părţi din imobil” către Biblioteca Naţională a României, fără a ţine cont de destinaţia exclusivă a clădirii – aceea de „Bibliotecă Naţională”, pune Biblioteca Naţională în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţiile sale naţionale.

Prin divizarea arbitrară a sediului Bibliotecii Naţionale a României din B-dul Unirii nr. 22, acest act normativ se află în neconcordanţă cu toate celelalte acte normative şi documente care au stat la baza construirii acestei clădiri, constituind o încălcare gravă a angajamentelor luate de statul român la contractarea împrumutului pentru construirea bibliotecii.

Dat fiind această situaţie gravă, cerem intervenţia de urgenţă a guvernului , prin emiterea unui nou act legislativ, pentru a reda funcţionalitatea clădirii, prin transmiterea sa integrală în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, aşa cum a fost finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi aşa cum este numele proiectului  de  refacerea, reamenajarea şi punerea în funcţiune a întregului ansamblu Biblioteca Naţională a României.

În numele Consiliului de conducere al ABR,

Presedinte

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Articolul domnului Mircea Vasilescu privind situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale

Preşedintele ABR, a primit din partea d-lui Mircea Vasilescu, redactorul şef  de la "Dilema veche" articolul de mai jos însoţit de urmatorul text:

Stimate domnule profesor,

va trimit atașat articolul meu care va apărea în Adevărul de mîine (online va apărea diseară).
Îmi pare rău pentru "aventura" Bibliotecii Pedagogice. Sper să se mai poată îndrepta ceva.
Cu cele mai bune gînduri,
Mircea Vasilescu
Read more: Articolul domnului Mircea Vasilescu privind situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale

PROTESTUL ASOCIAŢIILOR DE BIBLIOTECARI DIN ROMÂNIA adresat GUVERNULUI ROMÂNIEI privind DESFIINŢAREA BIBLIOTECII PEDAGOGICE NAŢIONALE „I.C. PETRESCU” DIN BUCUREŞTI

PROTESTUL

ASOCIAŢIILOR DE BIBLIOTECARI DIN ROMÂNIA

adresat GUVERNULUI ROMÂNIEI

privind DESFIINŢAREA BIBLIOTECII PEDAGOGICE NAŢIONALE

„I.C. PETRESCU” DIN BUCUREŞTI

 

Prin Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct se vorbeşte despre „reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest lucru, care motivează ordonanţa, se datorează faptului că imobilul în care biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”.

Prin această Ordonanţă de Urgenţă, de fapt, se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecinţele pentru învăţământul românesc sunt dezastruoase.

De curând, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. De la 1880, data înfiinţării sale, şi până astăzi, biblioteca şi-a dezvoltat colecţiile în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinzând întreaga literatură pedagogică naţională şi o valoroasă literatură străină. În colecţiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituţii din trecut ca Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiţi pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sprijinit necontenit formarea şi perfecţionarea profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Păstrând proporţiile, această bibliotecă este tot atât de importantă pentru ţara noastră ca şi Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporeşte dramatismul acestui act necugetat este faptul că Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deţine în prezent Biblioteca Pedagogică Naţională, datorită spaţiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituţie, fără a mai ţine seama că ea însăşi are nevoie de un spaţiu de creştere pentru achiziţiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers. Nimeni nu a analizat la BCU Bucureşti spaţiile pentru a vedea dacă colecţiile Bibliotecii Pedagogice îşi găsesc loc în această bibliotecă. Se uită apoi şi faptul că BCU este o bibliotecă universitară cu o anumită destinaţie şi cu o anumită structură a colecţiilor, ca şi în alte state europene.

Totul însă s-a făcut din birou, fără cunoaşterea şi analizarea situaţiei din teren. Nu au fost consultaţi nici specialiştii din domeniul pedagogiei, nici facultăţile de ştiinţe ale educaţiei, nici asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România.

În aceste condiţii, nu putem să nu ne întrebăm în ce măsură această hotărâre respectă art. 7 al Legii Bibliotecilor (334/ 2002 cu modificările ulterioare), care prevede desfiinţarea bibliotecile de drept public - cum este şi Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu”, conform art. 36 din acelaşi act normativ -, „în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare”. Cum Ministerul Educaţiei Naţionale nu se desfiinţează, nici această instituţie nu trebuie desfiinţată.

Dacă se dorea cu adevărat să se rezolve situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, existau soluţii. Se ştie de mai mulţi ani că imobilul este retrocedat – încă din anul 2006 -, iar proprietarii erau dispuşi să-l vândă; se pot urmări încă din acel an demersurile conducerii instituţiei în vederea rezolvării problemei clădirii. Ne exprimăm convingerea că alte instituţii ale statului, începând cu Ministerul Culturii şi sfârşind cu Primăria Municipiului Bucureşti, au disponibilitatea să ofere sprijinul lor pentru găsirea unui sediu, fără a se ajunge la soluţia extremă, aceea de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a ţării pentru edificarea căreia şi-au adus contribuţia generaţii întregi de mari pedagogi români.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), biblioteca şi-a păstrat identitatea şi integritatea colecţiilor. Iată că astăzi ea este desfiinţată!

Biblioteca Naţională Pedagogică nu este o simplă colecţie specializată, ci, conform art. 36 din Legea Bibliotecilor, ea are funcţii naţionale unice la nivelul întregului sistem de biblioteci şcolare, fiind cea care asigură „îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare” şi unul dintre actorii principali în programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Să nu mai mire pe nimeni că procentul de promovabilitate la bacalaureat este scăzut, în contextul în care sunt desfiinţate zeci de biblioteci şcolare, iar cele rămase încă nu au primit nicio finanţare, în ultimii cinci ani, pentru achiziţia de cărţi. Desfiinţarea celei mai importante biblioteci pedagogice, loc tradiţional de informare şi documentare al cadrelor didactice din întreaga ţară, desăvârşeşte această operă de dărâmare a unuia dintre pilonii de susţinere a învăţământului românesc.

Asociaţia Bibliotecarilor din România alături de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România şi de Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României protestează vehement împotriva deciziei de încetare a activităţii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” şi cere Guvernului României să revină asupra acestui act anticultural şi antinaţional.

 

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Preşedinte,

Prof. univ. dr. Mircea Regneală

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

Preşedinte,

Dragoş Neagu

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Preşedinte,

Doina Stănescu

PROTESTUL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA ADRESAT GUVERNULUI ROMÂNIEI PRIVIND DESFIINȚAREA BIBLIOTECII PEDAGOGICE NAȚIONALE ”I.C. PETRESCU” DIN BUCUREȘTI

 

Prin Ordonanța de Urgență privind modificarea Legii Educației din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct, se vorbește despre ”reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu” care devine secție a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest fapt, motivează ordonanța, se  datorează faptului că imobilul în care biblioteca  funcționează a fost retrocedat, iar instituția ”se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărți și locurile de muncă ale salariaților”.

Prin această Ordonanță de Urgență de fapt se desființează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecințele pentru învățământul românesc  sunt dezastroase.

De curând, Biblioteca Pedagogică Națională ”I.C.Petrescu” și-a serbat 133 de ani de existență. De la 1880, data înființării sale, și până astăzi, biblioteca și-a dezvoltat  colecțiile în domeniul științelor educației, cuprinzând întreaga literatură pedagogică națională și o valoroasă literatură străină.  În colecțiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituții din trecut ca Școala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Școalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu și Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiți pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C.Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Națională ”I.C.Petrescu” a sprijinit necontenit formarea și perfecționarea profesorilor din învățământul gimnazial și liceal. Păstrând proporțiile, această bibliotecă este tot atât de importantă pentru țara noastră ca și Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporește dramatismul acestui act necugetat este faptul că Biblioteca Centrală Universitară din București nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deține în prezent Biblioteca Pedagogică Națională, datorită spațiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituție, fără a mai ține seama că ea însăși are nevoie de un spațiu de creștere pentru achizițiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume ? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers.  Nimeni nu a analizat la B.C.U. București spațiile pentru a vedea dacă colecțiile Bibliotecii Pedagogice  își găsesc loc în această bibliotecă.  Se uită apoi și faptul că B.C.U. este o bibliotecă universitară cu o anumită destinație și cu o anumită structură a colecțiilor, ca și în alte state europene. Totul însă s-a făcut din birou. Nu au fost consultați nici specialiștii din domeniul pedagogiei, nici facultățile de științe ale educației, nici Asociația Bibliotecarilor din România.

Dacă se dorea cu adevărat să se rezolve situația Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu”, existau soluții.  Se știe de mai mulți ani că imobilul este retrocedat, iar proprietarii erau dispuși sa-l vândă. Se putea găsi și un alt imobil în tot Bucureștiul fără a se ajunge la soluția extremă  de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a țării pentru edificarea căreia și-au adus contribuția generații întregi de mai pedagogi români.

Deși a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Școala Normală  Superioară, Școala Superioară Pedagogică,  Institutul Pedagogic din București, Institutul de Științe Pedagogice, Centrul de Perfecționare a Personalului Didactic), biblioteca și-a păstrat identitatea și integritatea colecțiilor. Iată că astăzi ea este desființată.

Să nu mai mire pe nimeni că  procentul de promovabilitate la bacalaureat este scăzut în climatul în care  sunt desființate zeci de biblioteci școlare, iar cele rămase încă nu au primit nicio finanțare pentru achiziția de cărți în ultimii cinci ani, când cea mai importantă bibliotecă pedagogică a țării, loc tradițional de informare și documentare al cadrelor didactice din întreaga țară, coordonatoare a bibliotecilor caselor corpului didactic pe plan național este lichidată.

Asociația Bibliotecarilor din România protestează vehement împotriva  deciziei de încetare a activității Bibliotecii Pedagogice Naționale ”I.C.Petrescu” și cere guvernului României să revină asupra acestui act iresponsabil, anticultural  și antinațional.

In numele Consiliului de Conducere al A.B.R. semnează președinte Mircea Regneală

 
 

Noutăți